Lista zmian

Ostatnia modyfikacja Kwiecień 13, 2018

Wersja 2018.0001

12 kwietnia 2018

 1. Wprowadzono obsługę terminów dla etapów  i użytkowników. Teraz można dla każdego etapu ustalić termin wykonania w godzinach lub dniach roboczych. Można też z poziomu reguł ustalić inny termin wykonania dla konkretnego użytkownika lub grupy – funkcja ChangeDeadline(). dzięki temu sprawy pojawiają się w zakładce „Na dzisiaj” lub „Zaległe”
 2. Dodano na liście „Do wykonania” zakładki, które filtrują sprawy „Zaległe”, „Na dzisiaj”, „Wysoki priorytet”, „Nieprzeczytane” i oczywiście „Wszystkie”
 3. Dodano do listy „Do wykonania” pod menu prezentujące listę nazw procesów oraz liczbę spraw do wykonania w każdym z procesów. Ułatwia to zarządzanie swoją listą spraw do wykonania.
 4. Dodano nową zakładkę „Mój zespół”. Pojawia się ona użytkownikom, którzy są menedżerami (przełożonymi) dla innych użytkowników. Zakładka ułatwia menedżerom zarządzania sprawami pracowników ich zespołu, gdyż prezentuję listę członków zespołu oraz liczbę spraw dla każdego z członków zespołu.
 5. Dodano funkcję SendCalendarMessage, która pozwala wysłać zdarzenie do kalendarza określonej osoby. W szczególności użytkownikom Outlook’a zdarzenie może ustawiać status „Out of the office”
 6. Dodano nową możliwość wyświetlania pola typu „Lista wyboru”. Teraz można prezentować ją jako lista z radiobutton w układzie poziomym lub pionowym.
 7. Zmieniono style w wynikach wyszukiwania zaawansowanego
 8. Zmieniono układ menu. Dodano menu użytkownika, w którym znalazły się opcje ustawienia konta, zmiany języka, wylogowania oraz dla administratorów opcja „Zaloguj się jako…”
 9. Zmieniono logo AMODIT
 10. Poprawiono działanie scrollbar dla tabeli na formularzu
 11. Wprowadzono mechanizm dziennego backupu definicji procesów. Działa w ten sposób, że jeżeli w danym dniu wprowadzono jakąkolwiek zmianę w definicji procesu, to definicja procesu na koniec tego dnia jest odkładana w historii zmian.
 12. Wprowadzono dla administratorów możliwość podglądu zmian w regułach. Dzięki temu łatwiej jest zarządzać zmianami wprowadzanymi w treści reguł.
 13. Inne drobne zmiany oraz poprawa błędów.

Wersja 2017.0004

27 grudnia 2017

 1. Wprowadzono możliwość prezentowania kategorii procesów w wybranym języku.
 2. Poprawiono odświeżanie formularza po dodaniu wymaganego załącznika
 3. Poprawiono odświeżanie formularza po imporcie danych do tabeli
 4. Poprawiono okno importu danych do tabeli w przypadku importowania wielu kolumn
 5. Wprowadzono opcję pobrania backupu definicji procesu w oknie historii procesu
 6. Poprawiono wydruk dla podformularzy
 7. Poprawiono interpretowanie znaków końca linii w polu typu długi tekst
 8. Poprawiono importowanie znacznej liczby wierszy do tabeli. Usunięcie problemu wymaga zmiany w web.config.
 9. Wyeliminowano problem występowania w logu wpisów typu „Case XXXX was not saved because user has no write rights”

11 grudnia 2017

 1. Wprowadzono nowy mechanizm eksportu do XML na podstawie XSLT z wyszukiwarki zaawansowanej. Umożliwia on eksport z wielu spraw do jednego pliku XML np w przypadku eksportu danych do Optimy.
 2. Zmieniono działanie funkcji ChangeAttachmentName. Teraz zmiana nazwy pliku nie powoduje utworzenia nowej wersji dokumentu.
 3. Rozszerzono działanie funkcji ChangeAttachmentName w ten sposób, że teraz można podać jako argument nazwę pola typu plik i w ten sposób zmienić nazwę pliku w tym polu.
 4. Wymuszono wykonywanie reguł automatycznych przed wykonaniem reguły ręcznej jeżeli wcześniej nie było naciśnięte Zapisz.
 5. Zmieniono sposób wyświetlania podsumowania dla tabeli. Teraz wiersz podsumowania ma jednolity kolor tła bez wyróżniania kolumn  w których jest włączone podsumowanie.
 6. Dodano możliwość wprowadzenia nazw w innych językach dla zestawień tworzonych na podstawie wyszukiwania zaawansowanego.
 7. Dodano funkcję SetDictionaryFilter która umożliwia dynamiczne (z poziomu reguł) ograniczanie wyświetlanej listy pozycji słownika.
 8. Dodano funkcję SetReferenceFilter która umożliwia ograniczanie listy wyświetlanych spraw z powiązanego procesu.
 9. Poprawiono działanie pola typu użytkownik w zakresie ograniczania wyboru do wskazanego departamentu lub departamentów gdy korzystamy z funkcji „Zaloguj jako”
 10. Poprawiono działanie pole typu Słownik w ten sposób że jeżeli dla pola nie zostały zdefiniowane indywidualne ustawienia to domyślnie brane są pod uwagę ustawienia dla słownika.
 11. Poprawiono działanie pola statycznego na nowym wyglądzie w regule wykonywanej w trakcie edycji.

07 grudnia 2017

 1. Poprawiono zapisywanie ustawień Zakładek gdy nie wybrano opcji „Pokaż jako zakładkę”
 2. Poprawiono zapisywanie wybranych grup w ustawieniach użytkowników dla etapów (dublowały się)
 3. Poprawiono link w mailu do admina dot. zatwierdzania użytkownika
 4.  Wprowadzono automatyczne wyrównanie kolumn zawierających liczby w wyświetlaniu pola „tabela SQL”
 5. W nowym widoku sprawy (mcase) dodano klasy CSS do widoku tabeli SQL. Dzięki temu administrator może wprowadzić własne style.
 6. Poprawiono działanie pola odnośnik jeżeli sprawa była wpisana w polu przez innego użytkownika a obecny użytkownik nie ma uprawnień do tej sprawy to przy naciśnięciu Zapisz pole nie jest kasowane i zostaje poprzednio wybrana sprawa.
 7. W nowym widoku ustawień użytkownika dodano możliwość zmiany zdjęcia.
 8. Poprawiono działanie wydruku formularza dla pól wyświetlanych warunkowo.
 9. Poprawiono wyświetlanie liczby spraw w grupowaniu w wyszukiwaniu zaawansowanym
 10. Poprawiono wyświetlanie listy procesów w filtrze szybkiego wyszukiwania (lupka) oraz listę procesów w wyszukiwaniu zaawansowanym dla innych wersji językowych niż język polski.
 11. Poprawiono przeliczanie reguł tabeli po zapisaniu formularza.
 12. W prawym panelu zmieniono miejsce wyświetlania pól „Współpracownicy” i „Obserwatorzy”. Przeniesiono je bezpośrednio pod polem „Przekazane do”
 13. Zmieniono sposób wyświetlania współpracowników na liście spraw, teraz widać ilu jest współpracowników oraz w tooltip’ie listę współpracowników.
 14. Dodano wyświetlanie informacji o współpracownikach w podtytule sprawy na formularzu sprawy.
 15. Wprowadzono ograniczenie możliwości wyboru w polu Współpracownicy do listy osób zdefiniowanych w ustawieniach dla etapu.
 16. Rozszerzono działanie opcji zatwierdzania 4eye dla zmian w grupach, uprawnieniach użytkowników oraz wszystkich zmian w ustawieniach systemowych.
 17. Wprowadzono ostrzeżenie przy usuwaniu grupy, że występuje w regułach.
 18. Wprowadzono parametr w procesie umożliwiający ukrycie historii sprawy.
 19. Wprowadzono odrębne ustawienie dla pola typu Słownik. Teraz na poziomie pola ustawia się opcję „dodawania pozycji”, „wyświetlania tytułu i opisu” lub tylko „tytułu”
 20. Wprowadzono obsługę szablonów w oparciu o pliki xslt. Dzięki temu możliwe jest generowanie dowolnych plików tekstowych np XML, txt, csv, html na podstawie danych z formularza i załączanego jako szablon pliku transformacyjnego xslt.
 21. Poprawiono aktualizowanie numeru wersji dokumentu dla różnych sposobów dodawania / aktualizowania dokumentu
 22. Rozszerzono zakres informacji w  useractivities o zdarzenia utworzenie użytkownika, zmiana uprawnień użytkownika, dodanie i usunięcie użytkownika z grupy, zablokowanie i odblokowanie konta użytkownika
 23. Zoptymalizowano działanie aplikacji w sytuacji zmiany uprawnień dla wielu tysięcy spraw jednocześnie.
 24. Rozszerzono działanie funkcji RegisterInENadawca o możliwość logowania się na różne konta w e-nadawcy.
 25. Dodano wyświetlanie na listach spraw, daty utworzenia sprawy.
 26. Umożliwiono zrezygnowanie z raz wybranego ustawienia domyślnego dla pole wyboru tak/nie
 27. Dodano obsługę plików xslt jako szablonu dokumentu do sprawy. Umożliwia to generowanie np plików XML do eksportu danych np do Optimy.
 28. Inne drobne poprawki i usprawnienia

6 października 2017

 1. Dodano „Pomoc”. Dzięki tej funkcji można łatwo przeszukiwać zawartość bazy wiedzy dostępnej pod adresem http://pomoc.amodit.com
 2. Poprawiono działanie funkcji „Wyloguj” w sytuacji gdy jesteśmy „Zalogowani jako…”.
 3. Poprawiono sumowanie kolumny tabeli dla kolumn wyliczanych za pomocą reguły.
 4. Funkcja HideField zdejmuje wymagalność pola.
 5. Wprowadzono nowy wygląd dla menu Użytkownicy
 6. Wprowadzono nowy wygląd karty Użytkownika
 7. Rozdzielono rolę „Zarządzanie użytkownikami, grupami i słownikami” na dwie odrębne: „Zarządzanie użytkownikami i grupami” oraz „Zarządzanie słownikami”
 8. Dodano funkcję GetManagers. Funkcja zwraca strukturę managerów dla danego użytkownika w postaci listy loginów.
 9. Poprawiono wyświetlanie nazw procesów w filtrze szybkiego wyszukiwania. W innych językach wyświetlały się zawsze polskie nazwy procesów.
 10. Dodano funkcję dynamicznego ukrywania wierszy tabeli HideRow(), ShowRow().
 11. Rozszerzono zastosowanie funkcji FindCase. Umożliwia teraz szukanie w tabelkach poprzez podanie jako pierwszy parametr
  „nazwa procesu>nazwa tabeli”.

Wersja 2017.0003 (nie wydana oficjalnie jako produkcyjna)

18 września 2017

 1. Zmiana w strukturze bazy danych w celu wprowadzenia nowych funkcjonalności
 2. Poprawa drobnych błędów.

Wersja 2017.0002

14 września 2017

 1. Zmiana sposobu zakładania bazy demo. Nowy adres rejestracji https://register.amodit.com.
 2. Nowy template dla nowo zakładanych baz przez użytkowników. Nowy template zawiera kilka predefiniowanych procesów, uzupełnioną listę przykładowych użytkowników i grup. Ponadto zawiera kilkanaście procesowanych spraw oraz przykładowe zestawienia i wykresy. Wszystko po to by ułatwić nowym użytkownikom możliwość zapoznania się z Platformą AMODIT.
 3. Dodano opcję przewodnika, który uruchamiany jest dla nowych użytkowników.
 4. Dodano opcję wykonania reguły grupowej dla wszystkich znalezionych spraw w wyszukiwarce zaawansowanej, a nie tylko dla zaznaczonych na jednej stronie.
 5. Dodano opcjię wyszukiwania tylko otwartych spraw do pola typu Odnośnik
 6. Dodano funkcję GetManagers zwracającą hierarchię przełożonych dla wskazanego użytkownika.
 7. Rozszerzona została funkcja FindCase o możliwość wyszukiwania we wskazanej tabeli ze wskazanego procesu.

8 września 2017

 1. Poprawki w działaniu aplikacji AMODIT Cloud Agent. Umożliwia ona komunikację pomiędzy chmurową wersją AMODIT a lokalnymi zasobami danych (pliki Excel, bazy SQL itd)
 2. Zmiana sposobu logowania. Teraz logowanie możliwe jest poprzez konta społecznościowe Google, Facebook, Microsoft

28 sierpnia 2017

 1. Dodano „Logowanie w imieniu” dla administratorów. Funkcja ułatwia diagnozowanie sytuacji występujących u konkretnego użytkownika. Administrator może spojrzeć na sprawę tak, jak ją widzi użytkownik.
 2. Poprawiono sposób obliczania statystyk dotyczących wykorzystania Platformy AMODIT
 3. W wyszukiwaniu zaawansowanym dla pól typu data dodano nowe opcje: przed dzisiejszą datą, po dzisiejszej dacie, poprzednie X dni, następne X dni
 4. Poprawiono sposób oczekiwania na wygenerowanie podglądu dla dokumentu. Teraz po wygenerowaniu podgląd pojawi się bez konieczności odświeżania strony.
 5. Dodanie możliwości ustanowienia użytkownika jako administratora grupy, nawet jeśli ten nie należy do danej grupy
 6. Dodanie możliwości anulowania oczekiwania na zakończenie OCR (dot. odczytywania danych z faktur)

Wersja 2017.0001

1 sierpnia 2017

 1. Dodano funkcjonalność tabel przestawnych (pivot) do wyszukiwania zaawansowanego.
 2. Dodano funkcjonalność tworzenia wykresów na podstawie danych z tabel przestawnych
 3. Dodano możliwość utworzenia mini-dashbordu np wykres i tabela na jednym widoku
 4. Poprawiono działanie funkcji eksportowania, importowania i kopiowania definicji procesów
 5. Zmieniono wygląd ekranu dla pozycji menu „Zestawienia i widoki”. Teraz prezentuje wszystkie dostępne dla użytkownika zestawienia w postaci czytelnych kafelków.
 6. Dodano funkcje FieldIsRequired i FieldIsNotRequired umożliwiające dynamiczne nadawanie wymagalności dla pola na formularzu.
 7. Przeniesienie serwerów hostujących do centrum danych Atman

30 czerwca 2017

 1. Całkowita zmiana wyglądu i sposobu obsługi formularza sprawy.
 2. Wprowadzenie wielofunkcyjnego prawego panelu. W zależności od kontekstu panel może wyświetlać dokumenty, podgląd dokumentów, komentarze, listę spraw powiązanych, opis etapu, stan sprawy.
 3. Wprowadzono podgląd wielu stron dokumentów typu pdf i MS Word.
 4. Dostosowanie obsługi formularza sprawy do urządzeń mobilnych. Teraz akceptacje, przesyłanie sprawy czy wypełnianie formularza jest łatwe i przyjemne nawet na ekranie smartfona.
 5. Przyciski akcji mogą przyjmować jeden z kolorów: Zielony, Czerwony, Żółty lub szary. Umożliwia to lepsze oddanie przeznaczenia przycisku. Przykładowo przyciski służące akceptacji powinny być zielone, przyciski służące odrzuceniu – czerwone, przyciski służące cofnięciu do poprawy – żółte, a wszystkie inne szare.
 6. Poprawienie funkcjonalności zastępstw (widoczność spraw sprzed okresu zastępstwa)
 7. Dodanie pól CaseForwarded , CaseForwardedBy  w opcjach wyszukiwania zaawansowanego.
 8. Zmiana sposobu obsługi pól wymagalnych.
 9. Zmiana sposobu prezentowania historii sprawy.
 10. Poprawa błędu w obsłudze zastępstwa, gdy zastępstwo przypisane jest do użytkownika będącego członkiem grupy do której sprawa jest kierowana.
 11. Funkcja IsGroupMember teraz sprawdza również czy użytkownik jest zastępcą członka grupy
 12. Dotychczasowa opcja menu o nazwie „Nieobecności” zmieniono na „Kalendarz”.
 13. Zmieniono sposób prezentowania kalendarza.
 14. Dodano możliwość tworzenia nowej sprawy z poziomu kalendarza
 15. W definicji wyszukiwania zaawansowanego umożliwiono ukrywanie przycisków grupowych akcji w definicji zakładki.
 16. Wprowadzenie walidacji podczas edycji organizacji zewnętrznej dla pola NIP oraz REGON

Wersja 2016.0008

14 czerwca 2017

 1. drobne poprawki

10 lutego 2017

 1. Poprawka w działaniu silnika reguł automatycznych w przypadku gdy na formularzu użyte zostało pole słownikowe odwołujące się do słownika z dużą liczbą rekordów (kilka tysięcy). Poprawka nie wymaga aktualizacji całego AMODITA, a jedynie zamiany pliku case.js w folderze scripts.

6 lutego 2017

 1. Dodano możliwość wczytywanie podpisanych maili
 2. Dodano możliwość zamiany pliku w polu typu plik na inny dokument z listy dokumentów dołączonych do sprawy.
 3. Rozszerzono zastosowanie funkcji FindCase, która teraz  umożliwia wyszukiwanie po zakresie dat i liczb
 4. Poprawiony błąd przy wywołaniu AddTableRow na sprawie do której użytkownik nie ma prawa zapisu
 5. Dodano możliwość zapisania parametru wyświetlanie załączników w wyszukiwaniu zaawansowanym.

25 stycznia 2017

 1. Poprawka dla instalacji z SQL Server dotycząca wyświetlania listy niewysłanych maili i listy aktywności użytkowników.
 2. Wprowadzono ograniczenie liczby maili wysyłanych za jednym połączeniem do serwera mailowego. Chroni to przed możliwością przekroczenia limitu jednocześnie wysyłanych maili np na serwerze pocztowym Office365

18 stycznia 2017

 1. Wprowadzono zmiany w funkcjonalności Wyszukiwania zaawansowanego:
  1. dodano możliwość wybierania do zestawienia wielu tabel i podformularzy.
   1. można dodać jedną tabelę wielowierszową na jednym poziomie zagnieżdżenia
   2. można dodać tabelę umieszczoną w innej tabeli
   3. można dodać dowolną liczbę tabel/pod-formularzy jednowierszowych
  2. Umożliwiono grupowanie po polach z formularza gdy dołączona jest tabela
  3. Umożliwiono grupowanie po polach z dołączonej tabeli
  4. Zmieniono wygląd i poprawiono obsługę panelu wyszukiwania zaawansowanego
 2. Wprowadzono zmiany w funkcjonalności wyszukiwania pełno-tekstowego (lupka).
  1. Ustawiony filtr jest pamiętany cały czas, do momentu w którym użytkownik świadomie rezygnuje z filtrowania spraw.
  2. Aktualne warunki filtrowania wyświetlane są w górnym pasku nad listą spraw.
  3. Jeżeli sprawy nie zostaną znalezione na aktualnej zakładce to pojawia się komunikat informujący na których zakładkach są sprawy spełniające podane kryteria.
 3. Na zakładce DO WYKONANIA, wykonanie reguły z poziomu listy zmienia kolor paska sprawy aby poinformować, że dana sprawa zmieniła swój status.
 4. Wprowadzono nowe lub poprawiono działanie funkcji w regułach biznesowych:
  1. dodano funkcję GetExtOrganizationData(„propertyName”) – Funkcja zwraca wartość odpowiedniego parametru dla organizacji zewnętrznej.
  2. dodano funkcję SetFieldAlias(oldFieldName,newFieldName) umożliwiająca chwilową zmianę nazwy pola na formularzu. Zmieniona nazwa dostępna jest tylko w ramach aktualnie wyświetlanej sprawy. Zmieniona nazwa nie jest dostępna w wyszukiwaniu zaawansowanym gdyż tam stosowana jest nazwa domyślna (ogólna)
  3. dodano funkcje do obsługi tekstu EndWith, StartWith, ToLower, ToUpper, Trim, IndexOf
  4. Dodano funkcję GetDictionaryItem pobierającą wartość dla wskazanej pozycji bezpośrednio ze słownika
  5. Dodano funkcje HideColumn, ShowColumn umożliwiające ukrywanie kolumn w tabelach na formularzu.
  6. Rozszerzono działanie funkcji FindCase tak, aby mogła szukać tylko w otwartych sprawach albo tylko w zamkniętych albo w otwartych i zamkniętych jednocześnie albo tylko w usuniętych.
  7. Poprawiono działanie funkcji FindCase dla pól typu Numeryczne i Kwota
  8. Poprawiono działania funkcji AddTableRow, której użycie powoduje teraz odświeżenie lista podformularzy.
 5. Wprowadzono zmiany w obsłudze sprawy (formularz)
  1. dodano możliwość włączenia i wyłączenia wyświetlania ikon Export i Import dla pola typu tabela
  2. dodano możliwość włączenia i wyłączenia wyświetlania ikony Exportu dla pola typu TabelaSQL
  3. poprawiono wyświetlanie nazw pól na wydruku formularza tak, aby były zgodne z nazwami wyświetlanymi na formularzu.
  4. poprawiono formatowanie podsumowania w tabelach. Wyświetlane jest w takim samym formacie jak cała kolumna.
  5. ujednolicono działanie przycisku Zapisz nad formularzem i pod formularzem
  6. poprawiono działania pola użytkownik w przypadku gdy w nazwie użytkownika użyto nawiasów
 6. Wprowadzono zmiany na liście reguł
  1. dodano możliwość ustalania kolejności wykonywania reguł automatycznych. Reguły wykonywane są w kolejności podanych wartości 1,2 itd. Reguły bez podanej wartości wykonywane są po wykonaniu reguł z podaną wartością w kolejności ich utworzenia (tak jak było do tej pory)
  2. zmieniono sposób prezentowania listy reguł. Teraz jest ona grupowana po etapach i typach reguł z uwzględnieniem kolejności wykonania.
  3. wprowadzono grupowanie i sortowanie na liście reguł.
 7. Wprowadzono zmiany w obsłudze szablonów dokumentów
  1. Poprawiono wydajność w obsłudze szablonów dokumentów dla typu .docx i należy stosować ten typ pliku. Pliki .doc są obsługiwane ale w stary, mało wydajny sposób.
  2. Zapewniono odświeżanie listy szablonów po usunięciu jednego z szablonów.
  3. Poprawiono błąd związany z wypełnianiem szablonów Word w przypadku gdy w szablonie pole było z opcją MARGEFORMAT
  4. Poprawiono drobne błędy przy generowaniu szablonów
 8. Wprowadzono zmiany w obszarze definicji formularza
  1. Zmieniono miejsce definiowania ustawień dla pola typu tabela. Teraz jest w linii definiującej tabelę tak jak w przypadku innych typów pól.
  2. Zmieniono miejsce definiowania ustawień dla pola typu tabela SQl. Do tej pory było w kolumnie „Wartość domyślna”, teraz jest dostępne jako przycisk Ustawienia
 9. Obsługa zakładania i dołączania spraw z maila
  1. dodano możliwość umieszczania plików przesyłanych mailem bezpośrednio do pola plik w tabeli na formularzu.
  2. Dodano możliwość załączenia treści maila i załączników do istniejącej sprawy na podstawie rozpoznawalnego dowolnego ciągu znaków w tytule maila.
  3. Dodano możliwość wysyłania powiadomienia na wskazany adres mailowy informacji o błędzie przy odczytywaniu maila i tworzeniu z niego sprawy.
 10. Poprawiono kopiowanie procedury w zakresie kopiowania uprawnień dla etapów dla poszczególnych sekcji oraz kopiowanie opisów w różnych wersjach językowych.
 11. Poprawiono wysyłanie maili dla organizacji zewnętrznej
 12. Dodano rejestr, w którym zapisywane są zdarzenia zalogowania i wylogowania użytkowników. Rejestr logowania i wylogowania dostępny jest w menu Logi systemowe. Po wejściu należy w górnym pasku tytułowym wybrać „Działania”.

Wersja 2016.0007

30 listopada 2016

Zmiany opisane tutaj

Wersja 2016.0006

28 września 2016

Zmiany opisane tutaj

Wersja 2016.0005

 4 sierpnia 2016

Zmiany opisane tutaj

Wersja 2016.0004

 1 lipca 2016

Zmiany opisane tutaj

Wersja 2016.0003

 1 czerwca 2016

Zmiany opisane tutaj

 Wersja 2.9.1

 11 marca 2016

 1. IntelliSense i nowy help w edytorze reguł
 2. Poprawki błędów.

Wersja 2.8.3

 21 grudnia 2015

 1. Nowa funkcja reguł FindCase – funkcja umożliwia znalezienie sprawy z podanej procedury po podanych polach (np. znajdź klienta o danym NIP).
 2. Nowa funkcja reguł FindInCases – funkcja umożliwia odszukanie spraw zawierających określone słowo w dowolnym elemencie sprawy.
 3. Poprawki błędów.

Wersja 2.8.0

21 października 2015

 1. Pole tekstowe długie ma możliwość włączenia formatowania HTML.
 2. Funkcja GetAllUsers(), pobiera loginy wszystkich użytkowników. Jeżeli dodamy parametr email to pobierze maile wszystkich użytkowników.
 3. Dodana ikonka wskazująca, które sprawy na zakładce „Do wykonania” są przekazane do osoby zastępowanej przez bieżącego użytkownika.
 4. Poprawki błędów.

Wersja 2.7.0

 20 września 2015

 1. Nowa opcja szablonów dokumentów „Konwertuj na PDF”.
 2. Dodanie podglądu dla pól typu „Plik”.
 3. Dodanie parametru do funkcji WorkDayDiff, który pozwala na zdefiniowanie pracującej niedzieli.
 4. Obsługa węgierskich dni wolnych od pracy w funkcjach WorkDayDiff i DateAdd.
 5. Optymalizacja kodu dla obsługi jednoczesnego skanowania wielu dokumentów.
 6. Bieżące poprawki w interfejsie użytkownika i poprawki błędów.

Wersja 2.6.0

10 sierpnia 2015

 1. obsługa kodów licencyjnych
 2. dodana możliwość ustawiania wielojęzycznych:
  • nazw reguł ręcznych
  • nazw sekcji
  • nazw procedur
  • opisów procedur
  • treści pól statycznych
  • nazw i opisów pozycji słowników
 3. integracja z Comarch CDN XL – integracja obejmuje pobieranie danych słownikowych i eksport faktur wraz z opisem analitycznym
 4. poprawione zarządzenie słownikami – możliwość filtrowania pozycji w trakcie edycji
 5. zablokowana możliwość tworzenia wielu procedur o tej samej nazwie
 6. dodana możliwość filtrowania listy spraw po etapie procedury (aby filtrować po etapie należy najpierw włączyć filtrowanie po procedurze)
 7. usunięty problem z przypadkowym przełączaniem listy spraw w stary widok
 8. poprawione formatowanie liczb w różnych wersjach językowych
 9. poprawki do wyświetlania historii pola typu „plik”
 10. zmiana, by system nie wysyłał powiadomienia do osoby, która tą zmianę wykonała
 11. poprawki błędów

Wersja 2.5.0

7 lipca 2015

 1. integracja z urządzeniami wielofunkcyjnymi Toshiba
 2. możliwość zawężania listy osób w polu typu „Użytkownik”. Zawężenie do jednego lub więcej departamentów/grup. Opcje do wyboru:
  • wszyscy
  • określona grupa lub grupy
  • mój departament
  • mój departament i poddepartamenty
 3. ukrycie wyświetlania logów dla zwykłych użytkowników (nie administratorów)
 4. wyświetlanie wymaganego terminu załatwienia sprawy z poziomu listy spraw
 5. poprawki wyszukiwania tekstowego
 6. poprawki zachowania się pola typu „Plik” w tabelach
 7. poprawiono zachowanie pola słownikowego aby nie wyświetlało pozycji dezaktywowanych
 8. poprawione grupowe uruchamianie reguł dla spraw zamkniętych
 9. poprawiona funkcja AddBarcode, która pozwala umieszczać kod kreskowy na dokumencie
 10. inne drobne poprawki

Wersja 2.4.0

9 czerwca 2015

 1. Największa zmiana w tej wersji dotyczy nowej stylistyki wyglądu oraz zmiany działania listy spraw. Zmiany te są wprowadzane w celu poprawienia działania systemu na urządzeniach mobilnych.
 2. zmiana sposobu tworzenia spraw – usunięty został guzik „Utwórz sprawę”; zamiast niego wprowadzona została strona „Nowa sprawa” z kafelkami oznaczającymi procedury
 3. ulubione procedury – każdy użytkownik może zaznaczyć gwiazdką ulubione procedury. Wówczas będą się one pojawiały na początku listy
 4. pole typu „plik” – możliwość ustawiania plików na formularz i ustawiania dla nich uprawnień, wymagalności itp.
 5. poprawka grupowego uruchamiania reguł – obecnie po wybraniu spraw (zaznaczenie checkbox) w wyszukiwaniu zaawansowanym lista dostępnych reguł jest zawężana tylko do tych, które mają sens dla wybranych spraw
 6. funkcja GetUserDataFromAD – funkcja pozwala z poziomu reguł odczytać dowolne informacje z Active Directory dla podanego użytkownika
 7. drukowanie kodów kreskowych na drukarce naklejek z poziomu AMODIT Client Tool. Możliwość definiowania formatu naklejki i rodzaju kodu.
 8. możliwość ustawienia wersji językowej do formatowania liczb i dat, niezależnie od wersji języka interfejsu użytkownika. Pozwala to np. ustawić polskie formatowanie liczb i jednocześnie napisy po angielsku
 9. blokada przed tworzeniem procedur o powtarzających się nazwach
 10. inne drobne poprawki

Wersja 2.2.0

19 listopada 2014

 1. Przy edycji reguły jest sprawdzane czy wszystkie pola użyte w regule istnieją. W wersji 2.2 dodatkowo przy zmianie nazwy pola sprawdzane jest czy nie jest użyte w regułach. Jeśli było użyte system zaproponuje automatyczną aktualizację reguł.
 2. Możliwość edycji nazwy wyświetlanej pola. Pozwala to unikać potrzeby zmiany nazwy pola.
 3. Wielojęzyczne nazwy pól na formularzu. Dla każdego z języków pola mogą mieć zdefiniowane inne nazwy wyświetlane.
 4. Ulepszone wyświetlanie opisów pól i etapów oraz treści reguł. Jeśli tekst zajmuje wiele linii to wyświetlany jest tylko początek tekstu. Dzięki temu widok jest czytelniejszy.
 5. Nowa funkcja reguł GetAttachmentContent – pobiera treść załącznika z wyszukiwarki zaawansowanej, można spróbować znaleźć np. NIP: GetAttachmentContent ([\”attachment name|attachment template name\”]). Jeżeli nie podamy parametru, to pobierze treść wszystkich załączników. W parametrze można podać nazwę pliku albo nazwę szablonu, wtedy pobierze tylko z tego pliku albo z pliku z tego szablonu.Uwaga – funkcja musi poczekać na zindeksowanie załącznika przez full text search, od razu po wgraniu załącznika zwróci pusty ciąg.
 6. Przykład szukania NIPu
fts=GetAttachmentContent("Faktura");
 [NIP]=Trim(RegExp(fts,"(\d[ -]?){10}","all",";"));

Wersja 2.1.1

8 października 2014

 1. poprawiona obsługa przechowywania załączników na dysku:
  • wersjonowanie (numer wersji w nazwie pliku),
  • folder jest tworzony wg schematu: id procedury/rok utworzenia sprawy/id sprawy,
  • przypinanie skanów do sprawy (poprzednio nie kopiował pliku z folderu plików nieprzypisanych do folderu sprawy a zmieniał ścieżkę na ten folder)
 2.  dodano funkcję Validate umożliwiająca walidację dowolnego tekstu jednym z istniejących walidatorów
Validate(\"validator name\",\"text\")
 • Validator name to jedna z wartości:
  • PL_PESEL ,
  • PL_NIP ,
  • PL_REGON ,
  • PL_IBAN ,
  • PL_POSTAL ,
  • DE_STEUERIDENTIFIKATION ,
  • DE_RENTENVERSICHERUNGS ,
  • DE_AUSWEISNUMMEROLD ,
  • DE_UMSATZSTEUERID ,
  • DE_BETRIEBSNUMMER ,
  • DE_IBAN ,
  • E_MAIL

Wersja 2.0.7

8 kwietnia 2014

 1. poprawiono generowanie widoku folderu w Zestawienia i widoki, obsłużone wszystkie typy pól możliwych do użycia przy tworzeniu katalogów (wcześniej np. zamiast nazwy użytkownika pojawiał się  jego ID), widok folderu nie generował się też w samej wyszukiwarce zaawansowanej
 2. poprawione zarządzanie zapisanymi zapytaniami w wyszukiwarce zaawansowanej
 3. poprawiony edytor słowników – m.in. dodana możliwość ręcznego przełączenie sposobu wyświetlania słownika (lista rozwijana – pole tekstowe z podpowiedzią), dodana informacje gdzie dany słownik jest wykorzystywany
 4. na liście pól przy polach słownikowych link do edycji wybranego słownika
 5. poprawione rejestrowanie nowych użytkowników – m.in. dodana możliwość zablokowania dodawania użytkowników z AD jeżeli nie mamy AD (niektórzy nie wiedzieli co to za opcja użytkownik z AD), możliwość dodawania użytkowników spoza AD nawet jeżeli sami jesteśmy zalogowani z AD, w CAPTCHA nie są generowane literki l i I (nie do odróżnienia)
 6. inne drobne poprawki

Wersja 2.0.3

5 stycznia 2014

 1. dodanie możliwości grupowania tabeli po wybranym polu
 2. osoby będące zastępcami osób dodanych do Współpracowników lub CC otrzymują również dostęp do tych spraw
 3. prawidłowe wyświetlanie osoby kasującej załącznik w historii
 4. dodana klasa CSS do nagłówka wydruku, tak aby można go było ukryć
 5. przycisk Usuń widzi tylko autor sprawy, a nie Współpracownicy
 6. CountConnectedOpen i Closed nie liczą wierszy tabeli
 7. ukrywanie z reguł wszystkich rodzajów pól (w tym barcode)